Privacybeleid

Als u een openstaande rekening of vordering niet (tijdig) betaalt, wordt de vordering ter incasso aan ons overgedragen. Uw persoonsgegevens worden dan voor dat doel aan ons verstrekt. In de overeenkomst met degene die u het product of de dienst heeft geleverd, staat dat dit is toegestaan. Hetzelfde geldt voor vorderingen die wij hebben gekocht of in de situatie dat wij uw lening administreren. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren hebben wij toegang tot uw persoonsgegevens gekregen en zullen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Het verwerken van uw persoonsgegevens met het doel een openstaande schuld te incasseren is toegestaan, zelfs als u daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daar een juridische grondslag voor is. Bovendien is het incasseren van vorderingen een taak van algemeen belang én hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens omdat uw dossier rechtmatig aan ons is overgedragen.

Op grond van dit gerechtvaardigd belang kunnen wij nog een aantal andere activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten zijn: het opsporen van onvindbare klanten, het gebruiken van scores om onze incassoprocedure zo goed mogelijk te laten verlopen, het verrijken van uw gegevens met data die zijn verkregen uit verschillende bronnen (zoals kredietregistratiebureaus, historische gegevens over u, de openbare registers), het onderzoeken of de gegevens juist zijn en het uitwisselen van uw gegevens met erkende partijen zoals andere incassobureaus en kredietregistratiebureaus. Uw persoonsgegevens worden altijd veilig bewaard in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

In de situatie waarin wij vorderingen kopen, hoeven wij niet om uw toestemming te vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Als uw schuld door uw oorspronkelijke contractspartij aan ons wordt verkocht, ontvangen wij in eerste instantie met name geanonimiseerde gegevens en gebruiken wij deze statistische en financiële gegevens om een goed beeld te krijgen van de toekomstige ontwikkelingen van de gekochte vorderingen. Wordt uw schuld na deze analyse door uw contractspartij aan ons verkocht, dan zijn wij uw nieuwe wederpartij. Wanneer wij uw schuld vervolgens incasseren, verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van de koopovereenkomst en op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw dossier, zoals uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen en voor een veilige en juiste identificatie.

Verder slaan wij ook bepaalde financiële gegevens van u op. Dit doen wij bijvoorbeeld om te beoordelen of u in staat bent om (tijdig) te betalen, om betalingsrisico’s in te schatten of om een betalingsregeling met u te treffen en die te kunnen controleren. Om welke financiële gegevens gaat het dan? Het gaat dan om gegevens over uw betalingsgedrag, gegevens over wanbetaling in het verleden, kredietregistraties en informatie over uw schulden, inkomsten, kredieten, leningen en kredietbeoordelingen.

Geeft u bij ons aan om welke reden(en) u niet heeft kunnen betalen? Ook die informatie slaan wij op. Dit geeft ons een beter inzicht in uw situatie waardoor wij u beter kunnen helpen.

Wij slaan uw gegevens op om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en het incassodossier met een goed resultaat te kunnen afhandelen. Dit doen wij onder andere door het toekennen van scores op basis van historische gegevens en betalingsgedrag en het opnemen van telefoongesprekken. Wij nemen gesprekken op met het doel om onze medewerkers te trainen maar ook om uw rechten vast te leggen.

Voor de veiligheid van onze medewerkers en ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van beveiligingscamera’s. De opnames worden na korte tijd verwijderd, behalve als wij wettelijk verplicht zijn om deze langer te bewaren.

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde (overheids)instanties inzage in uw persoonsgegevens te geven, bijvoorbeeld tijdens inspecties. Dit om fraude, witwassen en andere strafbare feiten te voorkomen, te signaleren en te bewijzen.

Verder geven wij inzage in uw persoonsgegevens aan, of wisselen wij uw gegevens uit met kredietregistratiebureaus en door ons goedgekeurde en ingeschakelde dienstverleners.

De door ons geregistreerde persoonsgegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Het kan ook zo zijn dat uw daadwerkelijke persoonsgegevens worden gebruikt. Dit doen wij als dit nodig is voor de bescherming van uw persoonsgegevens, voor een juiste testontwikkeling of wijzigingen in ons IT-systeem.

Gevoelige persoonsgegevens worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het gaat dan om gegevens die informatie geven over ras, etnische afkomst, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, en gegevens over gezondheid en seksuele leven.

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens behalve als we dit met u hebben afgesproken of als dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

In sommige gevallen kan het u wel helpen om ons te laten weten dat u uw schuld niet kunt afbetalen door gezondheidsproblemen, arbeidsongeschiktheid of door een bijzondere privésituatie. Wij kunnen u dan beter helpen en redelijke stappen ondernemen om u tegemoet te komen. Hierbij kunt u denken aan een passende betalingsregeling of we kunnen u extra tijd geven zodat u bijvoorbeeld hulp bij de gemeente kunt aanvragen.

Bijzondere persoonsgegevens bewaren wij alleen zolang dit nodig is of tot het moment dat u ons laat weten dat u niet langer toestemming geeft voor de verwerking van deze gegevens, of zolang deze nodig zijn voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van gerechtelijke dossiers.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het is zelfs zo dat de meeste persoonsgegevens die wij verwerken, niet van u maar van andere bronnen afkomstig zijn. De meeste gegevens ontvangen wij van onze opdrachtgevers. Dat is meestal de partij aan wie u nog moet betalen.

U kunt er zelf wel voor kiezen om aanvullende gegevens aan ons te geven. Dat kan ons helpen bij het behandelen van uw dossier en werkt meestal in uw voordeel. Zo heeft u misschien een goede reden waarom u het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan en wilt u dat aan ons doorgeven. Of u wilt graag bepaalde gegevens doorgeven zodat we met elkaar een betalingsregeling kunnen afspreken die past bij uw situatie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met bedrijven die onze dienstverlening ondersteunen of een deel daarvan uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan print- en maildiensten, kadasteronderzoek, callcenters, incassobureaus, juristen, etc. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met onze opdrachtgever (uw contractspartij), kredietregistratiebureaus, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties.

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als het noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden en als de medewerker gebonden is aan een geheimhoudingsplicht.

Omdat wij een internationaal opererend bedrijf zijn kunnen wij uw gegevens doorgeven naar een ander land. In dat geval zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd volgens de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Over het algemeen worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als het in uw zaak gaat om internationale incasso dan kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een van onze incassopartners van het land waar de vordering is ontstaan of waar u woont. Ook schakelen wij andere organisaties in voor de opslag van uw gegevens. Zij kunnen toegang tot uw gegevens hebben en ook buiten de EER zijn gevestigd. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER wanneer wij de veiligheid en bescherming daarvan kunnen garanderen. Wij hanteren dan bijvoorbeeld de Europese standaardcontractbepalingen of het EU-VS-privacyschild. Dit is een regeling waarbij Amerikaanse bedrijven een hoger niveau van gegevensbescherming bieden dan volgens het Amerikaanse recht nodig is. Het kan ook zo zijn dat de wetgeving rondom gegevensbescherming van dat land al voldoet aan de Europese standaarden.

Wij bewaren uw gegevens:

 • zo lang het nodig is voor het rechtmatige doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen
 • zo lang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de bewaring van uw gegevens, bijvoorbeeld voor een goede incassoprocedure, en
 • totdat de verjaringstermijn is verstreken, zodat wij verweer kunnen voeren tegen mogelijke vorderingen.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens enige tijd te bewaren:

 • ter voorkoming/ signalering van fraude
 • ter signalering van witwasactiviteiten
 • voor financiële inspecties

Voor statistieke doeleinden bewaren wij alleen gegevens die anoniem zijn gemaakt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volledig volgens de voorschriften van de AVG. In de wet is vastgelegd dat u bepaalde rechten heeft rond deze verwerking. Hieronder zetten we deze rechten voor u op een rij:

Uw rechten Wat houdt dit in?
Recht van inzage U kunt informatie opvragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals:

 • Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken
 • Met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en op basis van welke criteria deze bewaartermijn tot stand komt
 • Welke rechten u heeft
 • Waar wij uw persoonsgegevens vandaan hebben (als wij die niet van u hebben ontvangen)
 • Of er bij de verwerking sprake is van geautomatiseerde besluitvorming (ook wel profilering genoemd)
 • Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens garanderen op het moment dat de gegevens zijn doorgegeven aan een land buiten de EER.

Deze informatie vindt u allemaal in dit privacybeleid.

U kunt ook een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Voor extra kopieën brengen wij kosten in rekening.

Recht op rectificatie Het is van belang dat wij de juiste gegevens van u hebben. Wij vragen u dan ook om wijzigingen in uw persoonsgegevens aan ons door te geven, bijvoorbeeld een naamsverandering of een verhuizing.
Recht op gegevens verwijdering Wanneer wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens langer bewaren dan noodzakelijk is of zonder reden, kunt u ons vragen om verwijdering van deze gegevens
Recht op beperking van de verwerking Vanaf het moment dat u ons gevraagd heeft om uw persoonsgegevens aan te passen of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw gegevens. Wij mogen uw gegevens dan alleen verwerken:

 • met uw toestemming
 • in verband met een rechtsvordering
 • ter bescherming van de rechten van een ander of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.

Pas nadat de zaak is onderzocht en er is bepaald dat uw gegevens juist zijn óf zijn aangepast volgens uw verzoek, zullen uw gegevens weer worden verwerkt.

U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer die verwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat wij uw gegevens wissen.

Recht van bezwaar Als u vindt dat wij niet het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of u wilt dat een geautomatiseerd besluit opnieuw wordt bekeken, kunt u tegen de verwerking bezwaar maken. In dat geval mogen wij alleen met de verwerking doorgaan wanneer wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Wij mogen uw persoonsgegevens altijd verwerken als dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing activiteiten.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens U kunt vragen om de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare, leesbare vorm terug te ontvangen, wanneer de gegevensverwerking op uw toestemming of op een overeenkomst berust. U heeft ook het recht om te verlangen dat deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.
Intrekken van toestemming Mirus baseert haar gegevensverwerking niet op toestemming. Voor zover bepaalde verwerkingen echter op toestemming berusten, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en zullen wij de verwerkingen die op deze juridische grondslag zijn gebaseerd, stopzetten.

Als u een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, ook in verband met de hiervoor opgesomde rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensverwerking (Data Protection Officer). Wij zullen uw klacht dan onderzoeken.

Uw klacht of verzoek kunt u indienen bij: info@mirus.nl

Bent u niet tevreden met onze reactie of vindt u dat wij uw gegevens op een onrechtmatige wijze verwerken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en hun klachtenprocedure, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Mocht u andere vragen hebben over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan gerust contact met ons op via: info@mirus.nl